Wat gebeur in 2019, wanneer moet my kind deelneem en hoeveel gaan dit kos?

Klapperkop is hierdie jaar 50 jaar oud. Hieronder volg alles wat u moet weet vir 2019 – van ledegelde, spanfonds, kleredrag en die werking van kampe en kentekendae, asook geraamde uitgawes, ten einde julle in staat te stel om vir die jaar se Voortrekker aktiwiteite te beplan en te begroot. Kies watter aktiwiteite en kostes op jou kind van toepassing is – nie almal neem aan alles deel nie! Kyk ook gerus na die bespreking onderaan vir groter duidelikheid. Inligting rondom die onderskeie aktiwiteite sal deur die loop van die jaar deurgegee word soos dit beskikbaar raak.


Spanbyeenkomste

Weeklikse spanbyeenkomste (of soos in spanverband ooreengekom) word gehou. Die spanoffisier sal die spesifieke dag en tyd met die span kommunikeer.

Kommandobyeenkomste

Elke kwartaal word ten minste een kommando aktiwiteit gehou, waartydens al die spanne van die kommando betrokke is.

Kampe

Alle kampe is opsioneel. Spankampe word binne spanverband gereël. Daar is ook 'n Gr 0-3 kamp (Kiddie Klappie Kamp), 'n Kommandokamp en baie Gebiedskampe (Gr 4-12) om van te kies.

Ledegeld en Lidmaatskap

Daar is geen verhoging in ledegelde vir 2019 nie. Ledegeld van R700 per jaar, is betaalbaar voor 30 Mei 2019. Daar is 'n R100 korting (dus R600 per lid) vir nuwe lede, asook ledegelde wat voluit betaal word teen 28 April 2019. Derde of verdere kinders per gesin ontvang 'n verdere R50 korting. 

Aanlyn her-registrasie vir 2019 (vir 2018 lede) is beskikbaar asook Aansoek vir Nuwe Jeuglede (Gr R – 12). 

Her-registrasie: https://goo.gl/forms/N72yiZVOOqw5tyil1 

Aansoek vir Lidmaatskap (Nuwe lede): https://goo.gl/forms/FPkmG6O2iVYwz2RG3 

Geen lid sal vir 2019 geregistreer word indien daar nog uitstaande gelde op hulle 2018 rekeninge is nie. Nuwe lede kry 'n unieke lidnommer sodra die lid geregistreer is by die gebiedskantoor.

Spanfonds

Onthou asseblief dat offisiere glad nie betaling ontvang vir hulle dienste nie! Aangesien offisiere in die verlede baie onkostes t.o.v. aanbiedingsmateriaal, eetgoed ens. uit hulle sakke betaal het, is daar voorgestel dat ‘n spanfonds van ±R150 per kwartaal gehef word, wat gaan vir die dag tot dag uitgawes van die span bv. papier, afdrukke, aanbiedingsmateriaal vir graadwielwerk, eetgoed ens. Die span-offisier sal die spanfonds met die span se ouers bespreek. Betaling van spanfonds moet met die offisier ooreengekom word.

Betalings (Familiekode)

Alle betalings vir Voortrekker aktiwiteite (ledegeld, kommando aktiwiteite, oord/gebiedsaktiwiteite en kampe) word in Klapperkop se rekening betaal. Elke gesin ontvang 'n familiekode (byvoorbeeld KLE001) en hierdie kode word gebruik as verwysing vir ALLE betalings. Elke gesin sal ook elke kwartaal 'n staat ontvang. Bewys van betalings moet aan spanoffisier gestuur word. Kontak AKL Admin (admin@klapperkop.co.za), indien jy nog nie jou familiekode ontvang het nie.

Rekeningbesonderhede

Naam: Klapperkop Voortrekkerkommando 

Bank: ABSA (632005) 

Rek no: 1500450211 

Verwysing: Familie-kode bv. KLE001

Kleredrag

Inligting rondom die bestel van klere sal aan die begin van die nuwe jaar deurgegee word. Dit kan via die kommando geskied, of direk by die depot in Villieria aangekoop word.


Voortrekker Hempie: Navy Blou gholfhempie met Voortrekker wapen. Dit word gedra met ‘n netjiese denim en wit tekkies en word dan AKTIEWE DRAG genoem. Jou kind moet so ‘n hempie hê alvorens hy/sy ingelyf word, dus moet dit in die loop van sy eerste Voortrekkerjaar aangekoop word. 

Onderbaadjie: Navy blou onderbaadjie waarop al die kentekens aangewerk word. Wanneer die PD’s dit saam met die AKTIEWE DRAG dra, word dit FORMELE DRAG genoem. Vanaf Graad 4 is die dra van die onderbaadjie vir formele drag in ons kommando verpligtend. LW: Verkenners se formele drag verskil van dié van die PD’s – kontak gerus jou offisier vir meer besonderhede hieroor 

Spandrag: Onderling in spanverband gereël om spanidentiteit te bevorder.

Spesiale Onderskeidings (Spesialisasies)

Die verwerwing van spesialisasies (kentekens) is opsioneel en word op ‘n vrywillige basis gedoen. Moedig die kinders asb. egter aan om minstens 2 spesialisasies vir die jaar te probeer verwerf – daar is ‘n groot verskeidenheid om van te kies en dus êrens iets vir elkeen se belangstelling. Behalwe dat dit interessant is, is hulle tog aan die einde van die dag baie trots as hulle die kentekens ontvang. Die verwerwing van ‘n sekere aantal spesialisasies is ook ‘n voorvereiste vir die Voorslag (Gr7) en Presidentsverkenner (Gr 12) toekennings.


Kentekens in spanverband: Die spanoffisier sal aan die begin van die jaar een of 2 spesialisasies identifiseer wat in spanverband gedoen sal word. Hy/sy sal jou van die kostes, indien enige, in kennis stel, asook van ‘n lys van items wat benodig sal word, indien van toepassing. Aangesien een van die vereistes is dat daar ‘n sekere aantal ure aan die werk spandeer moet word, moet jy asseblief seker maak dat jou kind die spanbyeenkomste gereeld bywoon sodat hy/sy nie gepenaliseer word nie. Evaluasie vind ook plaas alvorens die spesialisasie toegeken kan word.

GGA/GGN Kentekendae: By 'n Gebied Goedgekeurde Aktiwiteit/Naweek (GGA/GGN) kry jou kind geleentheid om spesialisasies waarin hy belangstel, en wat nie in spanverband gedoen word nie, te doen. Dit vind deur die loop van die jaar, gewoonlik op ‘n Saterdag (GGA), of oor ‘n hele naweek (GGN) plaas. Jou spanoffisier sal jou in kennis stel van opkomende kentekendae. Daar sal streng by sluitingsdatums vir inskrywings gehou word en GEEN inskrywings sal verwerk word indien die bewys van betaling nie daarby aangeheg is nie. Inskrywings word aan die spanoffisier gestuur. 

LW: Daar word gewoonlik vereis dat minstens 1 volwassene per span wat die dag bywoon, die kinders moet vergesel vir toesigdoeleindes. Spanne se ouers moet self onderling reël (of vooraf ‘n rooster opstel) van wie watter dag die toesighouding gaan waarneem. Indien daar nie volwasse toesig is nie, kan die kinders se inskrywings geweier word. Volwassenes wat die dag meemaak betaal ‘n nominale inskrywingsfooi vir middagete/verversings.

Gebiedskampe: Vanaf graad 4 (sommige kampe Graad 3) kan die kinders tydens vakansies op gebiedskampe gaan. Dit is kampe wat deur die Transvaalse Gebied gereël word en waarheen kinders van alle kommandos kan gaan. Elke kind besluit self of - en watter- kamp hy/sy wil bywoon. Hoewel nie verpligtend nie, is bywoning van 'n sekere aantal kampe wel 'n voorvereiste vir die Voorslag (Gr 7) en Presidentsverkenner (Gr 12) toekennings. Gebiedskampe word oor die algemeen nie in spanverband gereël nie, hoewel lede van ‘n span kan besluit dat hulle saam ‘n sekere kamp wil gaan bywoon. Die spanoffisier is ook nie noodwendig by die kamp betrokke nie en as hy/sy wel gaan, nie noodwendig by jou kind se groep nie. Tydens hierdie kampe word daar dan ook aan spesialisasies gewerk. Omdat langer tyd beskikbaar is, word die spesialisasies meer in diepte en meer prakties aangebied. 

Die verblyfsreëlings verskil van kamp tot kamp – by sommige moet die spanne self tente voorsien (verkieslik nie klein 2-man tentjies nie) en by ander word weermagtente voorsien, waarin die kinders dan opgedeel word. 

Hierdie kampe is ‘n wonderlike geleentheid vir jou kind om nuwe maats te maak en sy selfvertroue te ontwikkel. As dit enigsins moontlik is, beveel ons aan dat elke kind probeer om minstens 1 gebiedskamp elke jaar of 2 te doen. 

Gelde vir gebiedskampe moet in Klapperkop se rekening inbetaal word (tensy anders gespesifiseer). 

Daar word gewoonlik vereis dat ‘n kommando minstens 1 volwassene vir elke 6-8 kinders wat die kamp bywoon, saamstuur vir toesigdoeleindes. Indien die offisier nie self die kamp gaan bywoon nie, moet die ouers dus self reël vir ‘n volwassene om saam te kamp, indien daar nie reeds genoeg is nie. Indien daar nie genoegsame volwasse toesig is nie, kan die betrokke gebiedskamp die kinders se inskrywings weier.